Ei amerikansk-asiatisk tilnærming til kontinentalfilosofi?

Frå Robert M. Prisig, Zen and the art of Motorcyle Maintainance (Vintage 1989-utgåva), side 80.

The first thing to be observed about this description is [that it] is duller than ditchwater. That is the romantic face of the classic mode. Dull, awkward and ugly. […] the motorcycle, so described, is almost impossible to understand unless you already know how one works.

Forteljaren snakkar her om motorsyklar, eit teknisk emne. Men: er ikkje observasjonen minst like sann for samfunnsvitskaplege og humanistiske emne – at ei slags direkte forståing og oppleving må koma før for den analytiske? Sagt med Pirsig, at kva noko er må koma før kva noko betyr?

Skuleverket skjønar godt at for tekniske fag (og yrkesfag) må den praktiske, direkte kunnskapen (opplevinga) liggja til grunn. Det er det tryggaste ein kan seia om norsk skule, og ingen er usamde. I verste fall er det snakk om nyansar om kor praktisk forståinga må vere.

Eigentleg trur eg oppleving har verst kår i HF/SV-faga, særleg i norsk skuleverk.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

E-post og sikkerheit

Om du ikkje visste det: E-post er om lag den minst sikre måten du kan kommunisera på, sidan det tek utgangspunkt i å senda ukryptert informasjon gjennom ei heil rekkje ledd du har minimal kontroll på. Ironisk nok er det truleg sikrare no enn det var før, sidan folk flest bruker webmail av eit eller anna slag (og e-posten iallfall ikkje kan lesast av uvedkomande på klientmaskinene). Men for NSA med vener er det fritt fram.

Eg har brukt mange år av livet mitt på å tru på PGP og S/MIME, og av og til gått så langt at eg har drive forkynning for slik teknologi. Så har eg gjeve opp: Det er nesten vonlaust å få folk flest (= dei eg stort sett vil kommunisera med) til å kryptera e-post, og ein legg att nesten same meta-data same kor flink ein er til å kryptera.

Eller, som Bruce Schneier seier det:

I have recently come to the conclusion that e-mail is fundamentally unsecurable. The things we want out of e-mail, and an e-mail system, are not readily compatible with encryption

Så då skal eg ikkje skriva meir om kryptering. Bruk HTTPS på nettet, køyr ein passeleg sikker nettlesar, krypter disken på den bærbare maskina di, søk med DuckDuckGo i staden for Google. Har ein fin dag.

Posted in Datamaskiner | Leave a comment

Haisommar frå Lahlum

Det er vel neppe noko overrasking for dei som kjenner meg, men tradisjonell «britisk» krim er ein av mine guilty pleasures: både fordi eg liker intrikate plott som går opp, men like mykje fordi dei er fantastiske periodestudiar (anten som levningar eller beretningar). Hans Olav Lahlum har levert mange glimrande slike dei siste åra.

Seinaste kapitlet er Haimennesket, som vart lansert for ei snau veke sidan. Det er ein stram og lettlesen roman, med eit på sett og vis mørkare tema enn tidlegare: Eit grotesk drap på eit lite barn ti år tilbake i tid. Nyttar vi Patricias brotsverks-taksonomi  (som også gjev namn til romanane i serien) skapar dette menneskefluger og katalysatormord.

Som handverk har eg lite å utsetja på boka: Handlinga er stram, og plottet går opp utan at det kjenst som om forfattaren har halde tilbake informasjon for meg. Eg mista rett nok tråden litt nokre gonger då ein del familieløyndomar vart rulla opp og eg venta forgjeves på (minst) ein ein Christie-vri som ikkje slo til. Så kva sakna eg:

Eg sakna den tidskoloritten i dei førre bøkene.  Jau då: Dette let seg forklara med at det er eit kammerspel og fjernt frå Oslo. Og ja, ein del sentrale haldningar og meiningar hjå persongalleriet er nok historisk motivert. Og ja, eg skjønar om Lahlum meiner at det ligg under verdigheita hans å skriva inn tidskoloritt som krydder. Men likevel.

Eg saknar òg Miriam. Både fordi ho var ein fin figur, og fordi det liksom ikkje heilt svingar av forhaldet til K2 og Patricia. Menneskeleg sett har dei det nok fint, men i dei førre bøkene var Patricia ein overjordisk hjerne – avhenging av den menneskelege K2 for sansa og handla. Ho var samstundes eit mysterium, lett å fornærma og vanskeleg å få noko ut av. No er K2/P i mykje større grad eit velkoordinert radarpar, som ikkje eigentleg vert hindra av at Patricia er ein hemmeleg uoffisiell (og dimed litt illegitim) hjelpar og immobil.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Barnebokblogg

Det er på tida å gje over stafettpinnen til nye kostar.

Dagny har starta barnebokblogg.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notesats

jsvVolda  mållag har gjeve ut heftet Julesongar. Det har vorte populært i bygda, og opplaget på 1000 var openbert i minste laget. Då kan det vera naturleg å retta opp i noko som kan skapa misforståingar.

I kolofonen står underteikna som ansvarleg for «notesats». Dette tyder ikkje at han er spesielt flink med notar, eller har vorte særleg musikalsk. Slik er det ikkje. Eg nytta programmet LilyPond, som eit eit LaTeX-liknande program for å skriva notar. Det er dessutan veldig godt dokumentert, så med litt research gjekk det overraskande greitt å få notane til å sjå ut som dei skulle. Denne illustrasjonen var nyttig for å finna ut kva toneart songane gjekk i.

Posted in Uncategorized | Leave a comment